DOLFASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000810666
Numer REGON: 384712295
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-10-25
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2020-10-12
Sygnatura akt[RDF/256434/20/670]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-10-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLFASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-10-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-10-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat MIŃSKI gmina MIŃSK MAZOWIECKI miejscowość MIŃSK MAZOWIECKI2019-10-25 do dziś
2. Adresmiejscowość MIŃSK MAZOWIECKI ulica UL. WARSZAWSKA nr domu 135 kod pocztowy 05-300 poczta MIŃSK MAZOWIECKI kraj POLSKA 2019-10-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki123.10.2019 R.2019-10-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-10-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISZKURKA2019-10-25 do dziś
2. ImionaMONIKA2019-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-10-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-10-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-10-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-10-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-10-25 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej250,00 PLN2019-10-25 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego250,00 PLN2019-10-25 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego250,00 PLN2019-10-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-10-25 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISZKURKA2019-10-25 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2019-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-10-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-10-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-10-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-10-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-10-25 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej240,00 PLN2019-10-25 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego240,00 PLN2019-10-25 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego240,00 PLN2019-10-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-10-25 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISZKURKA2019-10-25 do dziś
2. ImionaKACPER ADRIAN2019-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-10-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-10-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-10-25 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej250,00 PLN2019-10-25 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego250,00 PLN2019-10-25 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego250,00 PLN2019-10-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-10-25 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISZKURKA2019-10-25 do dziś
2. ImionaKAMIL PATRYK2019-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-10-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-10-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-10-25 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej250,00 PLN2019-10-25 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego250,00 PLN2019-10-25 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego250,00 PLN2019-10-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-10-25 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOLFASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3646431212019-10-25 do dziś
4. Numer KRS0000626386 2019-10-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-10-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2019-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOLFASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3646431212019-10-25 do dziś
4. Numer KRS0000626386 2019-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2019-10-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-10-25 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-10-25 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-10-25 do dziś
449 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2019-10-25 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2019-10-25 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-10-25 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2019-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.10.2020 okres OD 25.10.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 25.10.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów