INSTYTUT WIEDZY O RODZINIE I SPOŁECZEŃSTWIE

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000810232
Numer REGON: 384698514
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-10-24
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2022-12-07
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/30466/22/765]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2019-10-24 do dziś
3. NazwaINSTYTUT WIEDZY O RODZINIE I SPOŁECZEŃSTWIE2019-10-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-10-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2019-10-24 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. KLIN nr domu 9 nr lokalu 2 kod pocztowy 60-602 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2019-10-24 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu122.07.2019 R.2019-10-24 do dziś
229.07.2021 R., ZMIENIONO: PAR. 4, PAR. 9 UST. 4, PAR. 13, PAR. 16, PAR. 21, PAR. 22, PAR. 25, PAR. 26; DODANO: W PAR. 15 UST. 4; SKREŚLONO: PAR. 232021-09-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2019-10-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER EDUKACJI NARODOWEJ2019-10-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-10-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI, Z ZASTRZEŻENIEM UST. 2, SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW ORAZ W SPRAWACH NIEZWIĄZANYCH Z ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ 5 000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) - OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI MOŻE SKŁADAĆ JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.2019-10-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKI2019-10-24 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ADAM2019-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-10-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLACHMAN2019-10-24 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2019-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2019-10-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALTER2022-12-07 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2022-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIERYS2019-10-24 do dziś
2. ImionaTADEUSZ ZDZISŁAW2019-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZWARC2019-10-24 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2019-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2019-10-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2019-10-24 do dziś
258 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2019-10-24 do dziś
358 13 Z WYDAWANIE GAZET2019-10-24 do dziś
458 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2019-10-24 do dziś
558 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2019-10-24 do dziś
670 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2019-10-24 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-10-24 do dziś
873 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2019-10-24 do dziś
982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2019-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2021 okres OD 24.10.2019 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
2data złożenia 14.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.10.2019 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji1. POPULARYZACJA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE I IDEI MEDIACJI SPOŁECZNEJ. 2. PROPAGOWANIE WYKORZYSTANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I MEDIÓW W OGÓLNIE POJĘTYM PORADNICTWIE OBYWATELSKIM. 3. ROZWIJANIE I UMACNIANIE POSTAW NASTAWIONYCH NA AKTYWNE WSPÓŁDZIAŁANIE W ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO. 4. WSPÓŁPRACA Z KRAJOWYMI, ZAGRANICZNYMI I MIĘDZYNARODOWYMI ORGANIZACJAMI, INSTYTUCJAMI I FUNDACJAMI, W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE WSPIERANIA: A) ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, B) PROMOCJI POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO INTEGRACJI ŚRODOWISK LOKALNYCH, RODZINNYCH, NAUKOWYCH, BIZNESOWYCH, ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH. 6. INICJOWANIE, REALIZACJA, POPULARYZACJA I WSPIERANIE NOWATORSKICH ROZWIĄZAŃ W RÓŻNORODNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ROLI MEDIÓW I NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII. 7. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ GRUP SPOŁECZNYCH, ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, INSTYTUCJI I OBYWATELI, KTÓRYCH CELEM JEST POPULARYZACJA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE - A SZCZEGÓLNIE O INICJATYWACH NA RZECZ ROZWOJU MIAST I GMIN, INICJATYWACH SPOŁECZNYCH, EDUKACYJNYCH, AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ, DOBROCZYNNOŚCI - O ZDROWIU, SPORCIE, OPIECE NAD DZIEĆMI, ROZWOJU ZAWODOWYM, AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OBYWATELI, A SZCZEGÓLNIE RODZICÓW, KOBIET, ABSOLWENTÓW SZKÓL PONADPODSTAWOWYCH I WYŻSZYCH, DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, OŚWIATOWA, KULTURALNA, INTEGRACJA SPOŁECZNA. 8. TWORZENIE MECHANIZMÓW I INSTYTUCJI SPRZYJAJĄCYCH PROWADZENIU SKUTECZNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ, ROZWOJOWI FORM I INSTYTUCJI UMOŻLIWIAJĄCYCH SKUTECZNY WPŁYW OBYWATELI NA SPOSÓB GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI. 9. TWORZENIE MECHANIZMÓW DLA REFORMY I SKUTECZNEGO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO. 10. TWORZENIE I REALIZACJĘ PROGRAMÓW W ZAKRESIE DZIAŁAŃ FUNDACJI SAMODZIELNIE ORAZ WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI PODMIOTAMI PUBLICZNYMI I NIEPUBLICZNYMI. 11. PROWADZENIE ZBIÓREK PUBLICZNYCH. 12. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI MIĘDZYNARODOWYMI.2019-10-24 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów