BOTMOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000809911
Numer REGON: 384670869
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-10-21
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2021-12-14
Sygnatura akt[RDF/364216/21/331]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOTMOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-10-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat DĘBICKI gmina DĘBICA miejscowość DĘBICA2019-10-21 do dziś
2. Adresmiejscowość DĘBICA ulica UL. JASTRZĘBIA nr domu 10 kod pocztowy 39-200 poczta DĘBICA kraj POLSKA 2019-10-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.10.2019 R.2019-10-21 do dziś
230.12.2020 R., REP. A NR 11027/2020, KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA KIERUZAL-RYDZEWSKA, W WARSZAWIE; ZMIANA PAR. 1 - PAR. 16, USUNIĘCIE PAR. 17; 15.01.2021 R., REP. A NR 256/2021, KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA KIERUZAL-RYDZEWSKA, W WARSZAWIE; ZMIANA PAR. 6 I PAR. 72021-06-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-10-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-10-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOCLON2019-10-21 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ANDRZEJ2019-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały117 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.850 ZŁ2021-06-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSIEWICZ2019-10-21 do dziś
2. ImionaTOMASZ PIOTR2019-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.150 ZŁ2021-06-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego7550,00 ZŁ2021-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-10-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOCLON2019-10-21 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ANDRZEJ2019-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-10-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSIEWICZ2019-10-21 do dziś
2. ImionaTOMASZ PIOTR2019-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-10-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-10-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2019-10-21 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2019-10-21 do dziś
347 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-10-21 do dziś
462 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2019-10-21 do dziś
562 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2019-10-21 do dziś
679 12 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2019-10-21 do dziś
785 53 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU2019-10-21 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.12.2021 okres OD 21.10.2019 DO 31.12.20202021-12-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.10.2019 DO 31.12.20202021-12-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów