ENEKOD CORP. S. A. ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000809262
Numer REGON: 384829293
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-11-08
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-11-08
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/17724/19/485]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY2019-11-08 do dziś
3. NazwaENEKOD CORP. S. A. ODDZIAŁ W POLSCE2019-11-08 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejENEKOD AKTSIONIERNO DRUZHIESTVO2019-11-08 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoTRGOVSKI RIEGISTR 203638768 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, AGENCJA WPISÓW DO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2019-11-08 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGPRAWO REPUBLIKI BUŁGARII2019-11-08 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-11-08 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2019-11-08 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość SZCZECIN ulica UL. CYFROWA nr domu 6 kod pocztowy 71-441 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2019-11-08 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj BUŁGARIA jednostka podziału terytorialnego OKRĘG SOFIA (STOLICA) miejscowość SOFIA ulica WIHREN nr domu 10/3PIĘTRO nr lokalu kod pocztowy 1618 poczta SOFIA 2019-11-08 do dziś
4. Adres poczty elektronicznejOFFICE@ENEKOD.COM2019-11-08 do dziś
5. Adres strony internetowejWWW.ENEKOD.COM2019-11-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuRADA DYREKTORÓW2019-11-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyTYLKO I JEDYNIE RAZEM (W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNY JEST UDZIAŁ DWÓCH REPREZENTANTÓW)2019-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaALIOSHEV KATSAROV2019-11-08 do dziś
2. ImionaRAYCHO2019-11-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES RADY DYREKTORÓW2019-11-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOYANOVA BESHIROVA2019-11-08 do dziś
2. ImionaNELLY2019-11-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES RADY DYREKTORÓW2019-11-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIKOLOV2019-11-08 do dziś
2. ImionaGEORGI VALENTINOV2019-11-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2019-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoNIKOLOV2019-11-08 do dziś
2. ImionaGEORGI WALENTINOV2019-11-08 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2019-11-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2019-11-08 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-11-08 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-11-08 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-11-08 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2019-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów