BUISNESS CONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000808748
Numer REGON: 384622965
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-10-15
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2021-01-19
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/32546/20/360]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUISNESS CONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-10-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2019-10-15 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO nr domu 55 nr lokalu 1 kod pocztowy 60-521 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2019-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.10.20192019-10-15 do dziś
220.12.2020 R., ZMIENIONO § 1, § 6, § 14 I § 15 UMOWY SPÓŁKI2021-01-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-10-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-10-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANCZEWSKA2019-10-15 do dziś
2. ImionaMARTA DOMINIKA2019-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 ZŁ2021-01-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-01-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANCZEWSKI2021-01-19 do dziś
2. ImionaDARIUSZ DOMINIK2021-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ2021-01-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-01-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-10-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-10-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-01-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANCZEWSKI2021-01-19 do dziś
2. ImionaDARIUSZ DOMINIK2021-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-01-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANCZEWSKA2019-10-15 do dziś
2. ImionaMARTA DOMINIKA2019-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-10-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2019-10-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2019-10-15 do dziś
282 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2019-10-15 do dziś
353 2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2019-10-15 do dziś
482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-10-15 do dziś
585 59 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-10-15 do dziś
685 60 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2019-10-15 do dziś
790 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2019-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów