HI BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-05-19 godz. 17:27:51
Numer KRS: 0000807565
Numer REGON: 384562482
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-10-07
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2022-02-28
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/3227/22/872]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-10-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHI BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-10-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-10-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2019-10-07 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. EMAUS nr domu 5 kod pocztowy 30-201 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2022-02-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki104.10.2019R.2019-10-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-10-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHI BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3840442732019-10-07 do dziś
4. Numer KRS0000798047 2019-10-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDZIK2019-10-07 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁ STANISŁAW2019-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-10-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-10-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-10-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-10-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-10-07 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2019-10-07 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2019-10-07 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2019-10-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-10-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFREJ2019-10-07 do dziś
2. ImionaPAWEŁ BARTŁOMIEJ2019-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-10-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-10-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-10-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-10-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-10-07 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2019-10-07 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2019-10-07 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2019-10-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-10-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-10-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2019-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHI BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3840442732019-10-07 do dziś
4. Numer KRS0000798047 2019-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBUDZIK2019-10-07 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁ STANISŁAW2019-10-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-10-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2019-10-07 do dziś
21. NazwiskoFREJ2019-10-07 do dziś
2. ImionaPAWEŁ BARTŁOMIEJ2019-10-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-10-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2019-10-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2019-10-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2019-10-07 do dziś
274 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2019-10-07 do dziś
318 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2019-10-07 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2019-10-07 do dziś
562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-10-07 do dziś
663 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-10-07 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-10-07 do dziś
818 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2019-10-07 do dziś
958 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2019-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.03.2020 okres OD 07.10.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
2data złożenia 25.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-08-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.10.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-08-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów