BUDMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-09-28 godz. 11:13:27
Numer KRS: 0000807533
Numer REGON: 384555677
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-10-04
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2021-02-02
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/1031/21/440]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-10-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-10-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-10-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁOSTOCKI gmina CHOROSZCZ miejscowość CHOROSZCZ2019-10-04 do dziś
2. Adresmiejscowość CHOROSZCZ ulica UL. ADAMA MICKIEWICZA nr domu 64B kod pocztowy 16-070 poczta CHOROSZCZ kraj POLSKA 2019-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki104.10.2019 R.2019-10-04 do dziś
216.10.2019 R. W KN MAŁGORZTAY JAWORSKIEJ - KONDRUSIK W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 3115/2019 ZMIENIONO §72019-11-29 do dziś
331.12.2020 R. W KN MAŁGORZATY JAWORSKIEJ-KONDRUSIK W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 5454/2020 ZMIENIONO § 13, 31.12.2020 R. W KN MAŁGORZATY JAWORSKIEJ-KONDRUSIK W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 5458/2020 ZMIENIONO § 5, § 6, § 7, § 9, § 112021-02-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-10-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3840715252019-10-04 do dziś
4. Numer KRS0000798319 2019-10-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOTAPOWICZ2021-02-02 do dziś
2. ImionaBEATA2021-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-02-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-02-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-02-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-02-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-02-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH2021-02-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH2021-02-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH2021-02-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-02-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOTAPOWICZ2021-02-02 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2021-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-02-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-02-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-02-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-02-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-10-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2019-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOTAPOWICZ2021-02-02 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2021-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3840715252019-10-04 do dziś
4. Numer KRS0000798319 2019-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-10-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-10-04 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2019-10-04 do dziś
343 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2019-10-04 do dziś
443 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2019-10-04 do dziś
543 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-10-04 do dziś
643 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2019-10-04 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-10-04 do dziś
868 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2019-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów