BOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000807318
Numer REGON: 384555097
Numer NIP: 5423377281
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-10-04
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-05-18
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/1656/22/696]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-10-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2019-10-04 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. WŁADYSŁAWA BEŁZY nr domu 5 nr lokalu 49 kod pocztowy 15-110 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2021-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.09.2019 R. W KN AGNIESZKI MICHALSKIEJ-DZIEMIDOWICZ W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 3169/2019 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-10-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-10-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROKOP2019-10-04 do dziś
2. ImionaMARCIN2019-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały9 (DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2022-05-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-05-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROKOP2022-05-18 do dziś
2. ImionaMARIANNA2022-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 (JEDEN) UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 (TYSIĄC) ZŁOTYCH2022-05-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-05-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2019-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-10-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2019-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROKOP2021-06-30 do dziś
2. ImionaMARIANNA2021-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-06-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROKOP2019-10-04 do dziś
2. ImionaMARCIN2019-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2020-10-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2019-10-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2019-10-04 do dziś
262 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2019-10-04 do dziś
369 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2019-10-04 do dziś
470 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2019-10-04 do dziś
572 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2019-10-04 do dziś
674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2019-10-04 do dziś
742 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2019-10-04 do dziś
843 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2019-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.07.2020 okres OD 04.10.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
2data złożenia 12.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-12 do dziś
3data złożenia 12.05.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-12 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów