ARTEUS LEWANDOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000807277
Numer REGON: 384568496
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-10-04
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2021-03-11
Sygnatura akt[RDF/279919/21/196]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-10-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTEUS LEWANDOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-03-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-10-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2019-10-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. ROBOTNICZA nr domu 1B kod pocztowy 53-607 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.10.2019 R., NOTARIUSZ JÓZEF OGIELSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY WITA STWOSZA 1-2, REPERTORIUM A NR 8580/20192019-10-04 do dziś
209.02.2021 R., NOTARIUSZ JÓZEF OGIELSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY WITA STWOSZA 1-2, REPERTORIUM A NR 1401/2021 - ZMIENIONO §2, §8, §9, §10, §12 ORAZ §13 UMOWY SPÓŁKI2021-03-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-10-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOCHENEK2019-10-04 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2019-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-10-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-10-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-10-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000 ZŁ2019-10-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego19.600 ZŁ2019-10-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego19.600 ZŁ2019-10-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-10-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKA2021-03-02 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA JUSTYNA2021-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-03-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-03-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-03-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-10-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE - ARTEUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W DZIERŻONIOWIE, REPREZENTOWANA PRZEZ ZARZĄD LUB PROKURENTÓW TEJŻE SPÓŁKI ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI2019-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKA2021-03-02 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA JUSTYNA2021-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-10-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-10-04 do dziś
242 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2019-10-04 do dziś
342 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2019-10-04 do dziś
442 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2019-10-04 do dziś
543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2019-10-04 do dziś
645 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-10-04 do dziś
747 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-10-04 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-10-04 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-09 do dziś
2data złożenia 11.03.2021 okres OD 04.10.2019 DO 31.12.20202021-03-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-09 do dziś
2OD 04.10.2019 DO 31.12.20202021-03-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów