FIRMA DUET AGATA KRUPA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-09-26 godz. 13:32:39
Numer KRS: 0000806835
Numer REGON: 371146911
Numer NIP: 6861546005
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-10-15
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2023-06-29
Sygnatura akt[RDF/513240/23/752]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2019-10-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 371146911 NIP 68615460052019-10-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA DUET AGATA KRUPA SPÓŁKA JAWNA2019-10-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-10-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat BRZOZOWSKI gmina BRZOZÓW miejscowość HUMNISKA2019-10-15 do dziś
2. Adresmiejscowość HUMNISKA nr domu 260A kod pocztowy 36-206 poczta HUMNISKA kraj POLSKA 2020-02-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki123.09.2019R.2019-10-15 do dziś
202.01.2020 R., ZMIANA PAR. 1 UST. 2, PAR. 6 PKT 2), PAR. 7 UST. 1 PKT 2), PAR. 8, PAR. 9 UST. 32020-02-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-10-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2019-10-15 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE FIRMA DUET SPÓŁKA CYWILNA AGATA KRUPA, ZBIGNIEW MAZUR W SPÓŁKE JAWNĄ POD FIRMĄ : FIRMA DUET AGATA KRUPA SPÓŁKA JAWNA - W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H. UCHWAŁĄ Z DNIA 23.09.2019R. ROKU PODJĘTĄ PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ - AGATĘ KRUPĘ I ZBIGNIEWA MAZURA. AGATA KRUPA NIP: 6842117071, REGON: 1807981652019-10-15 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA DUET SPÓŁKA CYWILNA AGATA KRUPA, ZBIGNIEW MAZUR,2019-10-15 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2019-10-15 do dziś
5. Numer REGON3711469112019-10-15 do dziś
6. Numer NIP68615460052019-10-15 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUPA2019-10-15 do dziś
2. ImionaAGATA2019-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-10-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-10-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUPA2020-02-17 do dziś
2. ImionaPATRYK2020-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-02-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-02-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-10-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA PÓŁKI SĄ WYŁĄCZNIE WSPÓLNICY MAJĄCY PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE WSPÓLNIK AGATA KRUPA - SAMODZIELNIE.2019-10-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUPA2019-10-15 do dziś
2. ImionaAGATA2019-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2019-10-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-10-15 do dziś
247 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-10-15 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2019-10-15 do dziś
461 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2019-10-15 do dziś
561 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2019-10-15 do dziś
653 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2019-10-15 do dziś
773 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2019-10-15 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-10-15 do dziś
992 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2019-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 15.10.2019 DO 31.12.20192020-08-19 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-27 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-15 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów