BOSEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000806296
Numer REGON: 384495165
Numer NIP: 5732914699
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-10-01
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-06-15
Sygnatura akt[RDF/389651/22/191]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOSEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-10-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2019-10-10 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. BOHATERÓW KATYNIA nr domu 158/160 kod pocztowy 42-208 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2019-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.07.2019 R. NOTARIUSZ ARKADIUSZ SZKURŁAT, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE UL. KILIŃSKIEGO 30/1, REP. A NR 4857/20192019-10-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-10-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-10-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2019-10-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale22.07.2019 R. NOTARIUSZ ARKADIUSZ SZKURŁAT, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE UL. KILIŃSKIEGO 30/1, REP. A NR 4857/2019, OŚWIADCZENIE BOGDANA SZCZEPAŃSKIEGO PROWADZĄCEGO JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ - PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE „BOSEL” BOGDAN SZCZEPAŃSKI - O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBOGDAN SZCZEPAŃSKI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE „BOSEL” , OSOBA FIZYCZNA2019-10-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2019-10-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPAŃSKI2019-10-01 do dziś
2. ImionaBOGDAN2019-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.500,00 ZŁ2020-02-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-02-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2019-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-10-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2019-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPAŃSKI2019-10-01 do dziś
2. ImionaBOGDAN2019-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-10-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2019-10-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy138 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2019-10-01 do dziś
245 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-10-01 do dziś
345 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-10-01 do dziś
452 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2019-10-01 do dziś
566 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-10-01 do dziś
666 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2019-10-01 do dziś
766 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2019-10-01 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2019-10-01 do dziś
982 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2019-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.03.2021 okres OD 01.10.2019 DO 31.12.20202021-03-11 do dziś
2data złożenia 15.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.10.2019 DO 31.12.20202021-03-11 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.10.2019 DO 31.12.20202021-03-11 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów