GRUPA X JAROSŁAW BERLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000805968
Numer REGON: 384474714
Numer NIP: 7743250264
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-09-27
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-09-27
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/34462/19/465]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2019-09-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA X JAROSŁAW BERLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA2019-09-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-09-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PŁOCK gmina PŁOCK miejscowość PŁOCK2019-09-27 do dziś
2. Adresmiejscowość PŁOCK ulica UL. FRYDERYKA CHOPINA nr domu 47/1 kod pocztowy 09-402 poczta PŁOCK kraj POLSKA 2019-09-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejJARBER@O2.PL2019-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki125.09.2019 R.2019-09-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-09-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERLIŃSKI2019-09-27 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2019-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-09-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-09-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-09-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-09-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRZYKOWSKA2019-09-27 do dziś
2. ImionaANNA2019-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-09-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-09-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-09-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-09-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-09-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERLIŃSKI2019-09-27 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2019-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRZYKOWSKA2019-09-27 do dziś
2. ImionaANNA2019-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2019-09-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-09-27 do dziś
233 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2019-09-27 do dziś
362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów