BUN HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-06-17 godz. 12:22:35
Numer KRS: 0000805905
Numer REGON: 384465030
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-09-27
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2019-10-23
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/76066/19/835]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-09-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUN HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-09-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-09-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-09-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. TOWAROWA nr domu 35 nr lokalu U08 kod pocztowy 00-869 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.08.2019R., REP. A NR 6319/2019, NOTARIUSZ BARTOSZ WALENDA, KANCELARIA NOTARIALNA BARTOSZ WALENDA, DOMINIK PIOTROWSKI NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA2019-09-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-09-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUN HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3835020642019-09-27 do dziś
4. Numer KRS0000789051 2019-09-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSHRESTHA2019-09-27 do dziś
2. ImionaAMRIT2019-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-09-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-09-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-09-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000,00 ZŁ2019-09-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.000,00 ZŁ2019-09-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.000,00 ZŁ2019-09-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-09-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSHRESTHA2019-09-27 do dziś
2. ImionaPRAMOD KUMAR2019-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-09-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-09-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-09-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000,00 ZŁ2019-09-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.000,00 ZŁ2019-09-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.000,00 ZŁ2019-09-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-09-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-09-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW PODPOWIADAJĄCY BEZ OGRANICZEŃ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, CO OBEJMUJE WSZELKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE.2019-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUN HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3835020642019-09-27 do dziś
4. Numer KRS0000789051 2019-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-09-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-09-27 do dziś
263 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2019-09-27 do dziś
368 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2019-09-27 do dziś
474 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2019-09-27 do dziś
577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2019-09-27 do dziś
685 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2019-09-27 do dziś
793 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2019-09-27 do dziś
896 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2019-09-27 do dziś
973 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2019-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów