CRACOW LEGAL ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000805587
Numer REGON: 384450613
Numer NIP: 9452230507
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-09-25
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2024-06-30
Sygnatura akt[RDF/633416/24/157]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-09-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCRACOW LEGAL ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-02-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-09-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2019-09-25 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. MARII KONOPNICKIEJ nr domu 29 kod pocztowy 30-302 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2023-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.09.2019 R.2019-09-25 do dziś
202.02.2021 R. ZMIANA: § 1, § 2, § 4, § 13, § 15.2021-02-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-09-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-09-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLEC SIONEK2023-05-25 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA NATALIA2023-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ2023-05-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-05-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIONEK2023-05-25 do dziś
2. ImionaTOMASZ PIOTR2023-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2023-05-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-05-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-09-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-09-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-09-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLEC SIONEK2023-08-03 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA NATALIA2023-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-08-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-02-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy159 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2021-02-19 do dziś
259 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2021-02-19 do dziś
369 10 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2021-02-19 do dziś
472 2 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2021-02-19 do dziś
574 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-02-19 do dziś
677 4 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2021-02-19 do dziś
785 59 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-02-19 do dziś
885 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2021-02-19 do dziś
996 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2021 okres OD 25.09.2019 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
2data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3data złożenia 29.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
4data złożenia 30.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-30 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 25.09.2019 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 25.09.2019 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
4OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 25.09.2019 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
4OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów