KMG INSTYTUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000805505
Numer REGON: 384459442
Numer NIP: 7831806643
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-09-26
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2023-03-01
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/5069/23/901]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-09-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKMG INSTYTUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-02-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-09-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2019-09-26 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 15/17 kod pocztowy 61-579 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2019-09-26 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@INSTYTUT-TSP.PL2019-09-26 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.INSTYTUT-TSP.PL2019-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.09.2019 R.2019-09-26 do dziś
2DATA SPORZĄDZENIA AKTU 04.02.2020R., NR REPERTORIUM A NR 1107/2020, KANCELARIA NOTARIALNA SZYMON LIS NOTARIUSZ GRACJAN CEZARY NOWAK, SPÓŁKA CYWILNA, UL. WYSPIAŃSKIEGO 2/6, 60-749 POZNAŃ, NUMER ZMIENONEGO PARAGRAFU UMOWY: 2.2020-02-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-09-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-09-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZESZOWIAK2019-09-26 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2019-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2019-09-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARBOWSKA2019-09-26 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ANNA2019-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2019-09-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-26 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSMAŁA ZARZYCKA2019-09-26 do dziś
2. ImionaANNA2019-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2019-09-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-26 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRĘC2023-03-01 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2023-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 1.000,00 ZŁ2023-03-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-03-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-09-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARBOWSKA2019-09-26 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ANNA2019-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-09-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-09-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2019-09-26 do dziś
278 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2019-09-26 do dziś
373 20 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2019-09-26 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-09-26 do dziś
586 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ2019-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2021 okres OD 26.09.2019 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
2data złożenia 09.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.09.2019 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów