BUDMATER PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-28 godz. 11:13:27
Numer KRS: 0000805466
Numer REGON: 384445888
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-09-25
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2021-04-29
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/11541/20/270]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-09-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDMATER PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-09-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-09-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLE gmina OPOLE miejscowość OPOLE2019-09-25 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOLE ulica UL. BUDOWLANYCH nr domu 44D kod pocztowy 45-123 poczta OPOLE kraj POLSKA 2019-09-25 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@BUDMATER.PL2019-09-25 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BUDMATER.PL2019-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.09.2019R.2019-09-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-09-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-09-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDMATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3812697702019-09-25 do dziś
4. Numer KRS0000748232 2019-09-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ2019-09-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAŚ2019-09-25 do dziś
2. ImionaHANNA GABRIELA2019-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ2021-04-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-25 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAŚ2021-04-29 do dziś
2. ImionaSZYMON FILIP2021-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2021-04-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-04-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-09-25 do dziś
2. Wzmianka, że kapitał nie został pokrytyKapitał nie został pokryty2019-09-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-09-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-09-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYWARA2019-09-25 do dziś
2. ImionaDOMINIK KAMIL2019-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-09-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoURBAŚ2021-04-29 do dziś
2. ImionaHANNA GABRIELA2021-04-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-29 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2021-04-29 do dziś
21. NazwiskoURBAŚ2021-04-29 do dziś
2. ImionaSZYMON FILIP2021-04-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-29 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2021-04-29 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy123 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2019-09-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy116 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2019-09-25 do dziś
216 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2019-09-25 do dziś
323 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU2019-09-25 do dziś
423 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ2019-09-25 do dziś
523 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2019-09-25 do dziś
625 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2019-09-25 do dziś
728 24 Z PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH2019-09-25 do dziś
846 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2019-09-25 do dziś
946 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2019-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów