BUILDING4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-06-17 godz. 12:22:35
Numer KRS: 0000805421
Numer REGON: 384487119
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-09-30
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2020-10-03
Sygnatura akt[RDF/250652/20/127]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-09-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUILDING4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-09-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-09-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-09-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MYŚLIBORSKA nr domu 44A nr lokalu 31 kod pocztowy 03-185 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki117.09.2019 R., NOTARIUSZ BEATA OTKAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 4497/20192019-09-30 do dziś
2DNIA 02.01.2020 R., REP. A NR 8/2020, NOTARIUSZ BEATA OTKAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 5 UMOWY SPÓŁKI.2020-01-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-09-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCYSIAK2019-09-30 do dziś
2. ImionaMARCIN DARIUSZ2019-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-09-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-09-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-09-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-09-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-09-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2019-09-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego351.029,68 ZŁ2020-01-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2019-09-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-09-30 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego346.029,68 ZŁ2020-01-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2020-01-24 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATUSIAK2019-09-30 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2019-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-09-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-09-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-09-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-09-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-09-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2019-09-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2019-09-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2019-09-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-09-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁOWIŃSKA2019-09-30 do dziś
2. ImionaEDYTA2019-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-09-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-09-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-09-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-09-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-09-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2019-09-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2019-09-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2019-09-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-09-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATUSIAK2019-09-30 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2019-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-09-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-09-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-09-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-09-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-09-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2019-09-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2019-09-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2019-09-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-09-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUILDING4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3842844162019-09-30 do dziś
4. Numer KRS0000802334 2019-09-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-09-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WOBEC OSÓB TRZECICH PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE2019-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUILDING4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3842844162019-09-30 do dziś
4. Numer KRS0000802334 2019-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-09-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-09-30 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2019-09-30 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2019-09-30 do dziś
452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2019-09-30 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2019-09-30 do dziś
671 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2019-09-30 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2019-09-30 do dziś
881 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2019-09-30 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2019-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.10.2020 okres OD 30.09.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.09.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 30.09.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów