WOWSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000805166
Numer REGON: 383916191
Numer NIP: 5482726168
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-09-23
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2023-07-17
Sygnatura akt[RDF/547836/23/642]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-09-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 383916191 NIP 54827261682019-09-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWOWSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-09-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CIESZYŃSKI gmina CIESZYN miejscowość CIESZYN2019-09-23 do dziś
2. Adresmiejscowość CIESZYN ulica UL. PUŃCOWSKA nr domu 150A kod pocztowy 43-400 poczta CIESZYN kraj POLSKA 2021-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.01.2019 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 286/2019 WRAZ Z PROTOKOŁEM W TRYBIE ART. 80§4 PRAWO O NOTARIACIE Z DNIA 19.07.2019 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA PAGIEŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W CIESZYNIE PRZY UL. BOBRECKIEJ 272019-09-23 do dziś
222.07.2021, A NUMER 3606/2021, MAŁGORZATA WĄSOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W CIESZYNIE, ZMIANA PARAGRAFU 1 ORAZ 52021-09-21 do dziś
315.11.2021R., AKT NOTARIALNY REP A NR 6071/2021, NOTARIUSZ MAŁGORZATA WĄSOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W CIESZYNIE - ZMIANA § 17 UST. 72021-11-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-09-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-09-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIECZOREK2021-09-21 do dziś
2. ImionaMARHARYTA2021-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ2021-09-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIECZOREK2021-09-21 do dziś
2. ImionaUDO2021-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ2021-09-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-09-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIECZOREK2021-09-21 do dziś
2. ImionaUDO2021-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-09-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIECZOREK2021-09-21 do dziś
2. ImionaMARHARYTA2021-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-09-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2021-09-21 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-09-21 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-09-21 do dziś
493 29 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-09-21 do dziś
518 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2021-09-21 do dziś
696 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-09-21 do dziś
746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-09-21 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2021-09-21 do dziś
932 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.10.2019 okres OD 28.01.2019 DO 31.03.20192019-10-15 do dziś
2data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-10-17 do dziś
3data złożenia 07.10.2022 okres OD 01.04.2021 DO 31.03.20222022-10-07 do dziś
4data złożenia 17.07.2023 okres OD 01.04.2022 DO 31.03.20232023-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.01.2019 DO 31.03.20192019-10-15 do dziś
2OD 01.04.2021 DO 31.03.20222022-10-07 do dziś
3OD 01.04.2022 DO 31.03.20232023-07-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.01.2019 DO 31.03.20192019-10-15 do dziś
2OD 01.04.2021 DO 31.03.20222022-10-07 do dziś
3OD 01.04.2022 DO 31.03.20232023-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów