ENDOKLINIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000805077
Numer REGON: 384433201
Numer NIP: 8513241730
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-09-24
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2021-10-11
Sygnatura akt[RDF/347069/21/538]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-09-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENDOKLINIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-09-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-09-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2019-09-24 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. KURZA STOPKA nr domu 3,4 kod pocztowy 70-535 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2020-09-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 30 SIERPNIA 2019 R., REP. A NR 4468/2019, NOTARIUSZ DOBROSŁAWA KUNIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE2019-09-24 do dziś
204.03.2021 R. REP. A NR 1236/2021, NOTARIUSZ DOBROSŁAWA ANNA KUNIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. ZMIENIONO: §4 ORAZ §5 UMOWY SPÓŁKI.2021-06-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-09-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-09-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORNECKI2019-09-24 do dziś
2. ImionaROBERT TADEUSZ2019-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały63 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.500,00 ZŁ2021-06-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARLICZ2019-09-24 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MACIEJ2019-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały57 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.500,00 ZŁ2021-06-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁONIEWSKI2019-09-24 do dziś
2. ImionaIGOR PIOTR2019-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały63 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.500,00 ZŁ2021-06-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego91500,00 ZŁ2021-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport166000,00 ZŁ2021-06-29 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-09-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2019-09-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARLICZ2019-09-24 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MACIEJ2019-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-09-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁONIEWSKI2019-09-24 do dziś
2. ImionaIGOR PIOTR2019-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-09-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKORNECKI2019-09-24 do dziś
2. ImionaROBERT TADEUSZ2019-09-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-09-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2019-09-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy184 12 KIEROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ ORAZ POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH2019-09-24 do dziś
256 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2019-09-24 do dziś
372 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2019-09-24 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-09-24 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-09-24 do dziś
696 04 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2019-09-24 do dziś
771 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2019-09-24 do dziś
858 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2019-09-24 do dziś
985 EDUKACJA2019-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.10.2021 okres OD 30.08.2019 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.08.2019 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 30.08.2019 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2021-06-29 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaENDOKLINIKA SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ŁĄCZY SIĘ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ ENDOKLINIKA SP. Z O.O. SP.K. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KSH, TJ. PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ. POŁĄCZENIE DOKONANE W OPARCIU O UCHWAŁĘ NUMER 1/03/2021 WSPÓLNIKÓW ENDOKLINIKA SP. Z O.O. SP.K. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE Z DNIA 04.03.2021 R. W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK ENDOKLINIKA SP. Z O.O. ORAZ ENDOKLINIKA SP. K. ZAPROTOKOŁOWANĄ W TRYBIE ART. 522 KSH PRZEZ DOBROSŁAWĘ ANNĘ KUNIEWICZ AKTEM NOTARIALNY REP. A 1241/2021 ORAZ W OPARCIU O UCHWAŁĘ NUMER 1/03/2021 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ENDOKLINIKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE Z DNIA 04.03.2021 R. W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK ENDOKLINIKA SP. Z O.O. ORAZ ENDOKLINIKA SP. K. ZAPROTOKOŁOWANĄ W TRYBIE ART. 522 KSH PRZEZ DOBROSŁAWĘ ANNĘ KUNIEWICZ AKTEM NOTARIALNY REP. A 1236/2021.2021-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów