FIRMA FOTOWOLTAICZNA - DOM NA SŁOŃCE SPÓŁKA JAWNA KAMIL PIEKUŚ, WOJCIECH KOŁODZIEJSKI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000805019
Numer REGON: 384565457
Numer NIP: 7282840707
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-10-07
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-11-02
Sygnatura akt[RDF/456316/22/643]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2019-10-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA FOTOWOLTAICZNA - DOM NA SŁOŃCE SPÓŁKA JAWNA KAMIL PIEKUŚ, WOJCIECH KOŁODZIEJSKI2019-10-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-10-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDZKI WSCHODNI gmina KOLUSZKI miejscowość KOLUSZKI2019-10-07 do dziś
2. Adresmiejscowość KOLUSZKI ulica UL. LEŚNA nr domu 24 kod pocztowy 95-040 poczta KOLUSZKI kraj POLSKA 2019-10-07 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@DOMNASLONCE.PL2019-10-07 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.DOMNASLONCE.PL2019-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119.09.2019R. - UMOWA SPÓŁKI 03.10.2019R. - ZMIENIONO PAR. 2 UMOWY2019-10-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-10-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIEKUŚ2019-10-07 do dziś
2. ImionaKAMIL JAN2019-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-10-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-10-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJSKI2019-10-07 do dziś
2. ImionaWOJCIECH PIOTR2019-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-10-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-10-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-10-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIEKUŚ2019-10-07 do dziś
2. ImionaKAMIL JAN2019-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJSKI2019-10-07 do dziś
2. ImionaWOJCIECH PIOTR2019-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2019-10-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2019-10-07 do dziś
235 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2019-10-07 do dziś
343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2019-10-07 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2019-10-07 do dziś
543 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2019-10-07 do dziś
646 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2019-10-07 do dziś
747 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2019-10-07 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-11-02 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów