PGF WETERYNARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 11:40:35
Numer KRS: 0000805004
Numer REGON: 384449863
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-09-25
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-04-01
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/7927/21/860]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-09-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPGF WETERYNARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-12-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-09-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2019-09-25 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ZBĄSZYŃSKA nr domu 3 kod pocztowy 91-342 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2020-12-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.07.2019 R., NOTARIUSZ PIOTR KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 2512/20192019-09-25 do dziś
228.10.2020 R., REPERTORIUM A NR 8024/2020, NOTARIUSZ PIOTR KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIANA §2 UMOWY SPÓŁKI.2020-12-02 do dziś
326.02.2021 R., NOTARIUSZ PIOTR KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 1576/2021 - ZMIENIONO § 6 UMOWY2021-03-11 do dziś
404.03.2021 R., KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ P.KRÓL , REPERTORIUM A NR 1664/2021, ZMIANA § 8,9 UMOWY SPÓŁKI.2021-04-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-09-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-09-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA2020-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1427261492020-04-02 do dziś
4. Numer KRS0000471297 2020-04-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000.000,00 ZŁ2020-07-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-04-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPELION SPÓŁKA AKCYJNA2021-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON4709290742021-04-01 do dziś
4. Numer KRS0000049482 2021-04-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały85 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8 500 000,00 ZŁOTYCH2021-04-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-04-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego15500000,00 ZŁ2021-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport18500000,00 ZŁ2021-04-01 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-09-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU2019-09-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAKOWSKA2021-03-16 do dziś
2. ImionaMARTA MARIA2021-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-03-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTOSZEK2020-04-02 do dziś
2. ImionaKAROLINA2020-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-03-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-04-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2021-03-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2021-03-11 do dziś
246 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2021-03-11 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-03-11 do dziś
447 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-03-11 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2021-03-11 do dziś
675 00 Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2021-03-11 do dziś
782 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2021-03-11 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-03-11 do dziś
946 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2021-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościWYDZIELENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU2021-04-01 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaW DNIU 04.03.2021 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA /SPÓŁKA DZIELONA/ PODJĘŁO UCHWAŁĘ W SPRAWIE PODZIAŁU SPÓŁKI POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA POPRZEZ WYDZIELENIE ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI I PRZENIESIENIE JEJ NA PGF WETERYNARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ /PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE NA PODSTAWIE ART. 529 § 1 PKT.4 KSH/. W DNIU 04.03.2021 NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PGF WETERYNARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ /SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA/ PODJĘŁO UCHWAŁĘ O WYRAŻENIU ZGODY NA PLAN PODZIAŁU SPORZĄDZONY 15.12.2020 ORAZ UZGODNIONY 15.12.2020. PODZIAŁ NASTĄPI PPRZEZ WYDZIELENIE I PRZENIESIENIE NA SPÓŁKĘ PGF WETERYNARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZESPOŁU SKŁADNIKÓW MATERIALNYCH I NIEMATERIALNYCH W POSTACI ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI/ NA PODSTAWIE ART. 529 § 1 PKT.4 KSH/.2021-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów