TANDM ENGINEERING T. SZCZĘSNY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000804868
Numer REGON: 384408114
Numer NIP: 8992868638
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-09-19
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2024-01-15
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/953/24/731]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2019-09-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANDM ENGINEERING T. SZCZĘSNY SPÓŁKA JAWNA2019-09-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-09-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2019-09-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. JOHANNA STRAUSSA nr domu 7 nr lokalu 23 kod pocztowy 52-129 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-09-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116.09.2019 R.2019-09-19 do dziś
224.10.2019 R., ZMIENIONO §5.2019-10-28 do dziś
325.11.2019 R., ZMIENIONO § 4 UMOWY SPÓŁKI.2019-12-19 do dziś
410.02.2022 R., ZMIENIONO § 4, § 7, § 9 I § 10 UMOWY SPÓŁKI.2022-04-05 do dziś
531.07.2023 R. - ZMIENIONO § 1, § 5, § 9 I § 10 UMOWY SPÓŁKI, 05.01.2024 R. - ZMIENIONO § 5 UMOWY SPÓŁKI.2024-01-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-09-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZĘSNY2019-09-19 do dziś
2. ImionaTOMASZ PIOTR2019-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-09-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-09-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZĘSNA2024-01-15 do dziś
2. ImionaMARCELA KRYSTYNA2019-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2024-01-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2024-01-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2024-01-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-09-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-09-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW.2022-04-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZĘSNY2019-09-19 do dziś
2. ImionaTOMASZ PIOTR2019-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZĘSNA2024-01-15 do dziś
2. ImionaMARCELA KRYSTYNA2019-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2019-09-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2019-09-19 do dziś
227 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2019-12-19 do dziś
333 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2019-12-19 do dziś
433 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2019-12-19 do dziś
533 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2019-12-19 do dziś
674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2019-12-19 do dziś
731 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2022-04-05 do dziś
858 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2022-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-27 do dziś
2OD 19.09.2019 DO 31.12.20192023-03-27 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-03-27 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów