DOBROMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE NASPIŃSKI KOWYK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-05-12 godz. 06:42:46
Numer KRS: 0000804611
Numer REGON: 384633957
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-10-16
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-10-16
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/11134/19/774]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2019-10-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBROMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE NASPIŃSKI KOWYK SPÓŁKA JAWNA2019-10-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-10-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYŃSKI gmina DOBRE MIASTO miejscowość DOBRE MIASTO2019-10-16 do dziś
2. Adresmiejscowość DOBRE MIASTO ulica UL. FABRYCZNA nr domu 25 kod pocztowy 11-040 poczta DOBRE MIASTO kraj POLSKA 2019-10-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129.07.2019R. UCHWAŁĄ Z DNIA 11.09.2019R. ZMIENIONO § 2 UST.22019-10-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-10-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNASPIŃSKI2019-10-16 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2019-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-10-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-10-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWYK2019-10-16 do dziś
2. ImionaPIOTR2019-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-10-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-10-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-10-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2019-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNASPIŃSKI2019-10-16 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2019-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWYK2019-10-16 do dziś
2. ImionaPIOTR2019-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoNASPIŃSKI2019-10-16 do dziś
2. ImionaMIRON PIOTR2019-10-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-10-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2019-10-16 do dziś
21. NazwiskoKOWYK2019-10-16 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2019-10-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-10-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2019-10-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2019-10-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2019-10-16 do dziś
242 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2019-10-16 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWYWANIE TERENU POD BUDOWĘ2019-10-16 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2019-10-16 do dziś
543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-10-16 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-10-16 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów