CUKIERNIA „SĄDECKA” MARTA GORCZYCA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000804384
Numer REGON: 180234899
Numer NIP: 7343240285
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-09-30
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2022-01-31
Sygnatura akt[RDF/367738/22/945]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2019-09-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 180234899 NIP 73432402852019-09-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUKIERNIA „SĄDECKA” MARTA GORCZYCA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2020-02-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-09-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOSĄDECKI gmina STARY SĄCZ miejscowość STARY SĄCZ2020-02-10 do dziś
2. Adresmiejscowość STARY SĄCZ ulica UL. WĘGIERSKA nr domu 59A kod pocztowy 33-340 poczta STARY SĄCZ kraj POLSKA 2020-02-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 15.07.2019R.2019-09-30 do dziś
201.01.2020 R., ZMIANA: PAR. 2, PAR. 3, PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2020-02-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-09-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2019-09-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ CUKIERNIA „SĄDECKA” SPÓŁKA CYWILNA MARTA GORCZYCA, STANISŁAW GORCZYCA, NIP SPÓŁKI CYWILNEJ: 7343240285, REGON SPÓŁKI CYWILNEJ : 180234899; UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU Z DNIA 15.07 2019R, DANE WSPÓLNIKÓ: MARTA KATARZYNA GORCZYCA - NIP: 6851501975, REGON: 370923399, PESEL 66022304605, STANISŁAW ZBIGNIEW GORCZYCA _ NIP: 6851103909, REGON: 180425501, PESEL 62100509456, MARTA GORCZYCA - NIP: 6852332575, REGON: 367258100, PESEL 921227096862019-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaCUKIERNIA „SĄDECKA” SPÓŁKA CYWILNA MARTA GORCZYCA, STANISŁAW GORCZYCA,2019-09-30 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2019-09-30 do dziś
5. Numer REGON1802348992019-09-30 do dziś
6. Numer NIP73432402852019-09-30 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGORCZYCA2019-09-30 do dziś
2. ImionaMARTA2019-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-09-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-09-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGORCZYCA2019-09-30 do dziś
2. ImionaMARTA KATARZYNA2019-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-09-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-09-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-09-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-09-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGORCZYCA2020-02-10 do dziś
2. ImionaGABRIELA2020-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-02-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-02-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-09-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.2019-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGORCZYCA2020-02-10 do dziś
2. ImionaGABRIELA2020-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGORCZYCA2019-09-30 do dziś
2. ImionaMARTA2019-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGORCZYCA2019-09-30 do dziś
2. ImionaMARTA KATARZYNA2019-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2019-09-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-09-30 do dziś
210 52 Z PRODUKCJA LODÓW2019-09-30 do dziś
310 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2019-09-30 do dziś
447 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-09-30 do dziś
547 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2019-09-30 do dziś
647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2019-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.10.2019 DO 31.12.20192020-01-20 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów