BOX HOSTEL SOPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000803720
Numer REGON: 380232457
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-09-16
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2021-01-21
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/513/21/34]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-09-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 380232457 NIP 58514845782019-09-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOX HOSTEL SOPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-09-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-09-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SOPOT gmina SOPOT miejscowość SOPOT2019-09-16 do dziś
2. Adresmiejscowość SOPOT ulica AL. NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 702 nr lokalu 2 kod pocztowy 81-853 poczta SOPOT kraj POLSKA 2019-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.10.2018R., REP. A NR 3025/2018, NOTARIUSZ JAROSŁAW SEKŚCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU AL. GEN. HALLERA 13, 80-401 GDAŃSK,2019-09-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-09-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-09-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2019-09-16 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale1) PODMIOT POWSTAŁ W WYNIKU ZAWARCIA UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DNIU 31.10.2018R., PRZED NOTARIUSZEM JAROSŁAWEM SEKŚCIŃSKIM, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, AL.GEN JÓZEFA HALLERA 13, 80-401 GDAŃSK, REP. A NR 3025/2018 W WYKONANIU UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ BOX HOSTEL SOPOT S.C. ŻANETY MARII PTASIŃSKIEJ I JAKUBA KRZYSZTOFA ZAKRZEWSKIEGO Z DNIA 18.10.2018R., O PRZEKSZTAŁCENIU ZAWARTEJ W PROTOKOLE SPORZĄDZONYM W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ NOTARIUSZA JAROSŁAWA SEKŚCIŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, AL. GEN. JÓZEFA HALLERA 13, 80-401 GDAŃSK, REP. A NR 2915/2018 2) DATA PODJĘCIA UCHWAŁY 18.10.2018R. 3) ORGAN PODEJMUJĄCY UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU, WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ: ŻANETA MARIA PTASIŃSKA, NIP: 5832033722, REGON 192660300, JAKUB KRZYSZTOF ZAKRZEWSKI, NIP: 9571073758, REGON 2220938052019-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBOX HOSTEL SOPOT, INNA ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORCÓW2019-09-16 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2019-09-16 do dziś
5. Numer REGON3802324572019-09-16 do dziś
6. Numer NIP58514845782019-09-16 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPTASIŃSKA2019-09-16 do dziś
2. ImionaŻANETA MARIA2019-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2019-09-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAKRZEWSKI2019-09-16 do dziś
2. ImionaJAKUB KRZYSZTOF2019-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2019-09-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-09-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2019-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPTASIŃSKA2019-09-16 do dziś
2. ImionaŻANETA MARIA2019-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-09-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAKRZEWSKI2019-09-16 do dziś
2. ImionaJAKUB KRZYSZTOF2019-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-09-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoZAKRZEWSKI2019-09-16 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2019-09-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-09-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2019-09-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-09-16 do dziś
247 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-09-16 do dziś
347 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-09-16 do dziś
447 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-09-16 do dziś
547 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2019-09-16 do dziś
647 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2019-09-16 do dziś
747 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2019-09-16 do dziś
855 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2019-09-16 do dziś
955 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2019-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2020-12-312021-01-21 do dziś