SOLAR KAZIMIERZ BISKUPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000803502
Numer REGON: 384364109
Numer NIP: 7822869992
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-09-13
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-12-21
Sygnatura akt[RDF/575101/23/235]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-09-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSOLAR KAZIMIERZ BISKUPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-04-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-09-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-10-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA nr domu 1 kod pocztowy 02-797 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.07.2019 R., REP.A NR 2350/2019, NOTARIUSZ PAULINA KĘDZIERSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUPSKU2019-09-13 do dziś
202.09.2020 R., REP. A NR 15056/2020, NOTARIUSZ AGNIESZKA SZAŁACHOWSKA-DARTEYRE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO TREŚĆ: § 2, § 3, § 6, § 8, § 14 UST. 3, § 15 ORAZ PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2020-10-19 do dziś
326.11.2021 R., REP. A NR 31155/2021, NOTARIUSZ PAWEŁ KITA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO TREŚĆ: § 7 UST. 1 ORAZ § 8 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2022-01-14 do dziś
4ANK TOTARIALNY Z DNIA 09.02.2022 R., REP. A NR 4370/2022, NOTARIUSZ AGNIESZKA SZAŁACHOWSKA-DARTEYRE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI W CAŁOŚCI I PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI, KTÓRE STANOWIĆ BĘDZIE TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2022-04-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-09-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-09-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOALSCREEN HOLDINGS LIMITED2022-01-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.312 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.656.000 ZŁOTYCH2022-04-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaONDE SPÓŁKA AKCYJNA2022-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON8710981022022-04-15 do dziś
4. Numer KRS0000028071 2022-04-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.800.000 PLN2022-04-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-04-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego3600000,00 ZŁ2022-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-09-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2022-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASTERNAK2022-04-15 do dziś
2. ImionaMARTA MARIA2022-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-04-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-04-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEAUPRÉ2020-06-23 do dziś
2. ImionaPIOTR FELIKS2020-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-06-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-08-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2019-09-13 do dziś
235 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2019-09-13 do dziś
335 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2019-09-13 do dziś
442 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2022-04-15 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-04-15 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2022-04-15 do dziś
770 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2022-04-15 do dziś
842 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2022-04-15 do dziś
942 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2022-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.07.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
2data złożenia 08.02.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-08 do dziś
3data złożenia 30.12.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-30 do dziś
4data złożenia 21.12.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-12-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.07.2019 DO 31.12.20192021-11-22 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-08 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-30 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-12-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów