SPEDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000803486
Numer REGON: 384352968
Numer NIP: 8952209421
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-09-11
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2023-06-28
Sygnatura akt[RDF/509687/23/862]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-09-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSPEDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-09-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2019-09-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica POSTOLIŃSKA nr domu 8 kod pocztowy 51-126 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103.09.20192019-09-11 do dziś
205.11.2020 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY MARLENA ŚLIWKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA AGATY TYC Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY TADEUSZA KOŚCIUSZKI NR 16, REPERTORIUM A NR 5998/2020 - UCHYLONO CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO JEJ NOWE BRZMIENIE2020-12-31 do dziś
309.09.2022R., REP.A NR 3160/2022, KANCELARIA NOTARIALNA BEATA MIZIA-MUC, MARIUSZ ARTUR MUC SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, PRZY UL. KOMANDORSKIEJ 53 LOK. 2B, NOTARIUSZ MARIUSZ ARTUR MUC, ZMIANA PAR. 6 UST. 1, PAR. 7 UST. 2, PAR. 12 UST. 1.2022-12-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-09-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPEDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3842470652019-09-11 do dziś
4. Numer KRS0000801849 2019-09-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVECLER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3896581692022-12-07 do dziś
4. Numer KRS0000915150 2022-12-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-12-07 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100002022-12-07 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100002022-12-07 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100002022-12-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-12-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANTUR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0223570672022-12-07 do dziś
4. Numer KRS0000502625 2022-12-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-12-07 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej890002022-12-07 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego890002022-12-07 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego890002022-12-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-12-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-09-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ2020-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPEDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3842470652019-09-11 do dziś
4. Numer KRS0000801849 2019-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2020-12-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2019-09-11 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-09-11 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-09-11 do dziś
449 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2019-09-11 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2019-09-11 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2019-09-11 do dziś
770 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2019-09-11 do dziś
873 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2019-09-11 do dziś
969 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2019-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.09.2021 okres OD 11.09.2019 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
2data złożenia 06.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
3data złożenia 28.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.09.2019 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów