GSW GRANT SERVICES SZARANIEC I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000803462
Numer REGON: 384368739
Numer NIP: 7010945177
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-09-13
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2022-09-19
Sygnatura akt[RDF/422040/22/366]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-09-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSW GRANT SERVICES SZARANIEC I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-09-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-09-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-09-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. FABRYCZNA nr domu 5A kod pocztowy 00-446 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki104.09.20192019-09-13 do dziś
210.06.2021R., REP. A NR 3765/2021, NOTARIUSZ JOANNA SZUMAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA SZUMAŃSKA, MONIKA STRUS-SIODŁOWSKA, NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, 00-585 WARSZAWA, UL. BAGATELA 11 LOK. 4, ZMIANA UMOWY, UCHYLENIE CAŁEJ TREŚCI I ZSTĄPIENIE JEJ NOWĄ2021-08-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-09-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZARANIEC2019-09-13 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2019-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-09-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-09-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-09-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABAREK2021-08-02 do dziś
2. ImionaTOMASZ MAREK2021-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-08-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-08-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-08-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-08-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2021-08-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2021-08-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2021-08-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-08-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZALC2021-08-02 do dziś
2. ImionaRAFAŁ SŁAWOMIR2021-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-08-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-08-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-08-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-08-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2021-08-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2021-08-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2021-08-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-08-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-09-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2019-09-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZARANIEC2019-09-13 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2019-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-09-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2019-09-13 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-09-13 do dziś
366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-09-13 do dziś
466 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI2019-09-13 do dziś
569 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2019-09-13 do dziś
674 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-09-13 do dziś
796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-09-13 do dziś
866 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2019-09-13 do dziś
970 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2019-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.09.2022 okres OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów