A.S. FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-27 godz. 18:17:27
Numer KRS: 0000803093
Numer REGON: 384359284
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-09-11
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-09-11
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/30387/19/727]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-09-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.S. FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-09-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-09-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2019-09-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. ŚWIERADOWSKA nr domu 24 kod pocztowy 50-559 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-09-11 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejASFOOD@WP.PL2019-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.05.2019R., NOTARIUSZ BARTOSZ RAJEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 38459/20192019-09-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-09-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-09-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZALEWSKI2019-09-11 do dziś
2. ImionaADAM JERZY2019-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2019-09-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALIK2019-09-11 do dziś
2. ImionaSZYMON MARCEL2019-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2019-09-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-09-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BEZ OGRANICZEŃ; 2) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE BEZ OGRANICZEŃ; 3) KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH; 4) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM BEZ OGRANICZEŃ.2019-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZALEWSKI2019-09-11 do dziś
2. ImionaADAM JERZY2019-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-09-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALIK2019-09-11 do dziś
2. ImionaSZYMON MARCEL2019-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-09-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-09-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-09-11 do dziś
256 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2019-09-11 do dziś
356 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2019-09-11 do dziś
456 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2019-09-11 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-09-11 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-09-11 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów