ENDO MUSIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-08-19 godz. 01:16:59
Numer KRS: 0000803020
Numer REGON: 384328148
Numer NIP: 6342967033
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-09-09
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-09-11
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/19078/20/103]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-09-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENDO MUSIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-09-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-09-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2019-09-09 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. JANA III SOBIESKIEGO nr domu 11 kod pocztowy 40-082 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2019-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki104.09.20192019-09-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-09-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIĄTEK2019-09-09 do dziś
2. ImionaŁUKASZ HENRYK2019-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-09-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-09-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-09-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2500,00 PLN2019-09-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2500,00 PLN2019-09-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2500,00 PLN2019-09-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-09-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENDO MUSIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3842063622019-09-09 do dziś
4. Numer KRS0000801178 2019-09-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORKOWSKI2020-09-11 do dziś
2. ImionaMACIEJ2020-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-09-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-09-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-09-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-09-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-09-11 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.500,00 ZŁ2020-09-11 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.500,00 ZŁ2020-09-11 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.500,00 ZŁ2020-09-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-09-11 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-09-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2019-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaENDO MUSIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3842063622019-09-09 do dziś
4. Numer KRS0000801178 2019-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2019-09-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2019-09-09 do dziś
256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-09-09 do dziś
356 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2019-09-09 do dziś
456 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2019-09-09 do dziś
556 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2019-09-09 do dziś
670 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2019-09-09 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-09-09 do dziś
873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2019-09-09 do dziś
982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2019-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów