GRUPA ZDROWIE MNISZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000802969
Numer REGON: 384328094
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-09-09
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2023-07-13
Sygnatura akt[RDF/538182/23/105]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-09-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA ZDROWIE MNISZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-09-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-09-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat KOZIENICKI gmina MAGNUSZEW miejscowość MNISZEW2019-09-09 do dziś
2. Adresmiejscowość MNISZEW nr domu 18 kod pocztowy 26-910 poczta MAGNUSZEW kraj POLSKA 2019-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.07.2019 R., REP. A NR 9331/2019, NOTARIUSZ JACEK ZARECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOŃSKU2019-09-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-09-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-09-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2019-09-09 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleGRUPA ZDROWIE MNISZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORCY RENATY RYBIŃSKIEJ - GĄSIOREK PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ RENATA RYBIŃSKA-GĄSIOREK NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OPTIMUM WPISANEJ DO CEIDG. PRZEKSZTAŁCENIE ZOSTAŁO PODJĘTE NA POSTAWIE OŚWIADCZENIA O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORCY W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REP A NR 9331/2019 Z DNIA 30 LIPCA 2019 R. I ZAWIĄZANIA SPÓŁKI AKTEM ZAŁOŻYCIELSKIM Z DNIA 30 LIPCA 2019 R. REP A NR 9331/2019 PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ RENATĘ RYBIŃSKĄ-GĄSIOREK PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ RENATA RYBIŃSKA-GĄSIOREK NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OPTIMUM.2019-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaRENATA RYBIŃSKA GĄSIOREK NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OPTIMUM,2019-09-09 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2019-09-09 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPAZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1470404682019-12-07 do dziś
4. Numer KRS0000492174 2019-12-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ2019-12-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-12-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-09-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.2019-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPIŃSKA2019-12-07 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2019-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄD2019-12-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2019-09-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2019-09-09 do dziś
286 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2019-09-09 do dziś
386 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2019-09-09 do dziś
486 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.08.2021 okres OD 09.09.2019 DO 31.12.20202021-08-05 do dziś
2data złożenia 05.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
3data złożenia 13.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów