KZK GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000802931
Numer REGON: 384343923
Numer NIP: 6653026137
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-09-11
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2023-03-17
Sygnatura akt[RDF/472870/23/595]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-09-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKZK GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-09-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-09-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KONIN gmina KONIN miejscowość KONIN2019-09-11 do dziś
2. Adresmiejscowość KONIN ulica UL. SPÓŁDZIELCÓW nr domu 15 kod pocztowy 62-510 poczta KONIN kraj POLSKA 2019-09-11 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@KZKGLOBAL.PL2019-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.07.2019R., NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW GŁUCHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE, REP. A NR 6289/2019.2019-09-11 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.11.2019R., REP. A NR 9432/2019, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE, NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW GŁUCHOWSKI - ZMIENIONO: §6, §16 UST. 1 PKT C, - SKREŚLONO: §12 PKT 4.2020-02-14 do dziś
313.05.2021R., REP. A NR 4404/2021, NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW GŁUCHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE - ZMIENIONO: §18 UST. 12021-12-08 do dziś
421.10.2021R, NUMER REP. A NR 10525/2021, NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW GŁUCHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE - ZMIENIONO: §8, §182021-12-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-09-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-09-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBICKI2019-09-11 do dziś
2. ImionaSAMUEL TOMASZ2019-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2019-09-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYK2019-09-11 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JÓZEF2019-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2021-12-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-11 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKI2021-12-08 do dziś
2. ImionaPIOTR KRZYSZTOF2021-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2021-12-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2019-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-09-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD JEDNOOSOBOWY, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2019-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYK2019-09-11 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JÓZEF2019-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-09-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-02-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy102 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA2019-09-11 do dziś
202 10 Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH2020-02-14 do dziś
302 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2019-09-11 do dziś
416 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2019-09-11 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-09-11 do dziś
652 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2019-09-11 do dziś
752 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2019-09-11 do dziś
845 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2019-09-11 do dziś
977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2019-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.01.2022 okres OD 26.07.2019 DO 31.12.20202022-01-12 do dziś
2data złożenia 11.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-11 do dziś
3data złożenia 17.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.07.2019 DO 31.12.20202022-01-12 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-11 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-11 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów