BUENA VISTA KRZYŻANOWSKA NACZK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-06-17 godz. 12:22:35
Numer KRS: 0000802908
Numer REGON: 384321880
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-09-06
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2020-12-10
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/20986/20/899]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2019-09-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUENA VISTA KRZYŻANOWSKA NACZK SPÓŁKA JAWNA2019-09-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-09-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2019-09-06 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. PIWNA nr domu 50/51 kod pocztowy 80-831 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2019-12-13 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMARTYNA.KRZYZANOWSKA@WP.PL2019-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103.09.20192019-09-06 do dziś
201.12.2020 R., ZMIANA §42020-12-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-09-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYŻANOWSKA2019-09-06 do dziś
2. ImionaMARTYNA2019-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-09-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-09-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-09-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-09-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNACZK2019-09-06 do dziś
2. ImionaMARCIN PAWEŁ2019-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-09-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-09-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-09-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-09-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-09-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-09-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYŻANOWSKA2019-09-06 do dziś
2. ImionaMARTYNA2019-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNACZK2019-09-06 do dziś
2. ImionaMARCIN PAWEŁ2019-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-09-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 21 PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2020-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów