TAMIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000802670
Numer REGON: 384305615
Numer NIP: 5971749341
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-09-05
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2024-03-28
Sygnatura akt[RDF/589474/24/615]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-09-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAMIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-09-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-09-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat MYŚLIBORSKI gmina DĘBNO miejscowość DĘBNO2019-09-05 do dziś
2. Adresmiejscowość DĘBNO ulica UL. ARMII KRAJOWEJ nr domu 4 nr lokalu 107 kod pocztowy 74-400 poczta DĘBNO kraj POLSKA 2019-09-05 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@TAMIM.PL2019-09-05 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.TAMIM.PL2019-09-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 22 SIERPNIA 2019 R., REP. A NR 7957/2019, NOTARIUSZ BARBARA WOLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ.2019-09-05 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 30 KWIETNIA 2020 R., REP. A NR 933/2020, NOTARIUSZ KINGA SZUBERSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WRZEŚNI - ZMIENIONO §6 UST.2 UMOWY SPÓŁKI2020-09-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-09-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAMIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3673641202019-09-05 do dziś
4. Numer KRS0000680365 2019-09-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSHAPOVALOV2019-09-05 do dziś
2. ImionaVITALIY2019-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-09-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-09-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-09-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-09-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-09-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.250,00 ZŁ2019-09-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.250,00 ZŁ2019-09-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego0 ZŁ2019-09-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-09-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEVERYN2021-09-13 do dziś
2. ImionaKATERYNA2021-09-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-09-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-09-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-09-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-09-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-09-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.250,00 ZŁ.2021-09-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.250,00 ZŁ.2021-09-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-09-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.250,00 ZŁ.2021-09-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-09-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-09-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ2019-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAMIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3673641202019-09-05 do dziś
4. Numer KRS0000680365 2019-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2019-09-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2019-09-05 do dziś
278 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2019-09-05 do dziś
377 WYNAJEM I DZIERŻAWA2019-09-05 do dziś
470 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2019-09-05 do dziś
596 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2019-09-05 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2019-09-05 do dziś
755 ZAKWATEROWANIE2019-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-28 do dziś
2data złożenia 28.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
3data złożenia 14.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
4data złożenia 28.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
5data złożenia 28.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów