AQUADENT TELUK LEKARZE SPÓŁKA PARTNERSKA

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000802402
Numer REGON: 384294580
Numer NIP: 8322085503
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-09-05
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2023-06-09
Sygnatura akt[RDF/495949/23/616]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA PARTNERSKA2019-09-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUADENT TELUK LEKARZE SPÓŁKA PARTNERSKA2019-09-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-09-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat WIELUŃSKI gmina WIELUŃ miejscowość WIELUŃ2019-09-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WIELUŃ ulica UL. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO nr domu 21A nr lokalu 3 kod pocztowy 98-300 poczta WIELUŃ kraj POLSKA 2019-09-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki17 SIERPNIA 2019 R.2019-09-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-09-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoTELUK2019-09-05 do dziś
2. ImionaJADWIGA KAZIMIERA2019-09-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-05 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2019-09-05 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-09-05 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-09-05 do dziś
2
1. NazwiskoTELUK2019-09-05 do dziś
2. ImionaPIOTR ALEKSANDER2019-09-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-05 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2019-09-05 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-09-05 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-09-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-09-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONY DO REPREZENTACJI JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2019-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTELUK2019-09-05 do dziś
2. ImionaPIOTR ALEKSANDER2019-09-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2019-09-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2019-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 05.09.2019 DO 31.12.20202022-02-24 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-24 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów