BUILDING4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-17 godz. 12:22:35
Numer KRS: 0000802334
Numer REGON: 384284416
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-09-04
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-09-04
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/49613/19/825]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-09-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUILDING4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-09-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-09-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-09-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-09-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MYŚLIBORSKA nr domu 44A nr lokalu 31 kod pocztowy 03-185 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-09-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.08.2019 R., NOTARIUSZ BEATA OTKAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 3877/20192019-09-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-09-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-09-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCYSIAK2019-09-04 do dziś
2. ImionaMARCIN DARIUSZ2019-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁOTYCH2019-09-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATUSIAK2019-09-04 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2019-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁOTYCH2019-09-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-04 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁOWIŃSKA2019-09-04 do dziś
2. ImionaEDYTA2019-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH2019-09-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-04 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATUSIAK2019-09-04 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2019-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH2019-09-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-09-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-09-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-09-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCYSIAK2019-09-04 do dziś
2. ImionaMARCIN DARIUSZ2019-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-09-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATUSIAK2019-09-04 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2019-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-09-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁOWIŃSKA2019-09-04 do dziś
2. ImionaEDYTA2019-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-09-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-04 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATUSIAK2019-09-04 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2019-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-09-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMARCYSIAK2019-09-04 do dziś
2. ImionaAGATA2019-09-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-09-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-09-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy116 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2019-09-04 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-09-04 do dziś
342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2019-09-04 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2019-09-04 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2019-09-04 do dziś
670 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2019-09-04 do dziś
771 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2019-09-04 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2019-09-04 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2019-09-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów