ARTEMENKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000802251
Numer REGON: 384277540
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-09-03
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-09-03
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/25053/19/205]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-09-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTEMENKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-09-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-09-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TYCHY gmina TYCHY miejscowość TYCHY2019-09-03 do dziś
2. Adresmiejscowość TYCHY ulica UL. BAŁUCKIEGO nr domu 7 nr lokalu 37 kod pocztowy 43-100 poczta TYCHY kraj POLSKA 2019-09-03 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejARTEMENKO.HANNA@MAIL.RU2019-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.08.20192019-09-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-09-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTEMENKO2019-09-03 do dziś
2. ImionaHANNA2019-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-09-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-09-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-09-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-09-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSHELNYK2019-09-03 do dziś
2. ImionaOLEKSII2019-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-09-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-09-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-09-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-09-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-09-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 PLN2019-09-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000,00 PLN2019-09-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000,00 PLN2019-09-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-09-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-09-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2019-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTEMENKO2019-09-03 do dziś
2. ImionaHANNA2019-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-09-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-09-03 do dziś
256 29 POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2019-09-03 do dziś
356 21 PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2019-09-03 do dziś
456 30 PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2019-09-03 do dziś
546 90 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2019-09-03 do dziś
647 11 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2019-09-03 do dziś
747 19 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-09-03 do dziś
847 29 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-09-03 do dziś
978 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2019-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów