ARTFEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-19 godz. 09:58:16
Numer KRS: 0000802066
Numer REGON: 384271276
Numer NIP: 8133822076
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-09-03
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2021-10-26
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/16012/21/561]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-09-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTFEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-09-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-09-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2019-09-03 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. HANDLOWA nr domu 3 nr lokalu 21 kod pocztowy 35-103 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2019-09-03 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejVL.BL@YAHOO.COM2019-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.08.2019 R.2019-09-03 do dziś
212.11.2019 R., ZMIANA PAR. 42019-11-14 do dziś
310.05.2021 R. - ZMIANA PAR: 1, 4, 5, 6, 152021-06-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-09-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-09-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALANDA2019-09-03 do dziś
2. ImionaVOLODYMYR2019-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały570 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 285.000,00 ZŁ2021-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 ZŁ2021-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-09-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALANDA2019-09-03 do dziś
2. ImionaVOLODYMYR2019-09-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-09-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2019-09-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2019-09-03 do dziś
246 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2019-09-03 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2019-09-03 do dziś
452 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2019-09-03 do dziś
552 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2019-09-03 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-09-03 do dziś
746 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2019-12-03 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2021-05-13 do dziś
952 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2021-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.10.2020 okres OD 03.09.2019 DO 31.12.20192021-03-01 do dziś
2data złożenia 05.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów