FIRMA BUDOWLANO-DROGOWA „PRASBET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000801429
Numer REGON: 870524689
Numer NIP: 8760204149
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-09-02
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2023-03-31
Sygnatura akt[RDF/477103/23/587]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-09-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 870524689 NIP 87602041492019-09-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA BUDOWLANO-DROGOWA „PRASBET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-09-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-09-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat GRUDZIĄDZ gmina GRUDZIĄDZ miejscowość GRUDZIĄDZ2019-09-02 do dziś
2. Adresmiejscowość GRUDZIĄDZ ulica UL. JACKA MALCZEWSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 86-300 poczta GRUDZIĄDZ kraj POLSKA 2019-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.08.2019 R., REPERTORIUM A NR 5141/2019, NOTARIUSZ KRYSTIAN BUSZMAN, KANCELARIA NOTARIALNA UL. PLAC MARIANA RAPACKIEGO 2, 87-100 TORUŃ.2019-09-02 do dziś
218.05.2021 R., REP. A NR 1987/2021, NOTARIUSZ ALEKSANDRA RADZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL.SZEROKA 7, DODANE: PKT 37, 38, 39 W §3; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY.2021-06-04 do dziś
320.09.2022 R., REPERTORIUM A NR 1815/2022, NOTARIUSZ AGNIESZKA RÓŻECKA, KANCELARIA NOTARIALNA, UL.WYBICKIEGO 33/6 W GRUDZIĄDZU, ZMIENIONO § 3 POPRZEZ DODANIE PUNKTÓW 40, 41, 42, 43, ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2022-10-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-09-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2019-09-02 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleDNIA 07.08.2019 R. WSPÓLNICY SPÓŁKI FIRMA BUDOWLANO-DROGOWA „PRASBET” SPÓŁKA JAWNA WOJCIECH HILGER, MICHAŁ SZULC PODJĘLI JEDNOGŁOŚNIE UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ FIRMA BUDOWLANO-DROGOWA „PRASBET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, W KTÓREJ KOMANDYTARIUSZAMI BĘDĄ WSPÓLNICY WOJCIECH HILGER I MICHAŁ SZULC, A KOMPLEMENTARIUSZEM FIRMA BUDOWLANO-DROGOWA „PRASBET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW ZAWARTA W AKCIE NOTARIALNYM REPERTORIUM A NR 5135/2019, NOTARIUSZ KRYSTIAN BUSZMAN, KANCELARIA NOTARIALNA UL. PLAC RAPACKIEGO 2, 87-100 TORUŃ.2019-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA BUDOWLANO-DROGOWA „PRASBET” WOJCIECH HILGER, MICHAŁ SZULC, SPÓŁKA JAWNA2019-09-02 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-09-02 do dziś
3. Numer w rejestrze0000005514 2019-09-02 do dziś
5. Numer REGON8705246892019-09-02 do dziś
6. Numer NIP87602041492019-09-02 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIRMA BUDOWLANO-DROGOWA „PRASBET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3835900222019-09-02 do dziś
4. Numer KRS0000790082 2019-09-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHILGER2019-09-02 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JÓZEF2019-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-09-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-09-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-09-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-09-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-09-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5 000,00 ZŁ2019-09-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5 000,00 ZŁ2019-09-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5 000,00 ZŁ2019-09-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-09-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZULC2019-09-02 do dziś
2. ImionaMICHAŁ TOMASZ2019-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-09-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-09-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-09-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-09-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-09-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5 000,00 ZŁ2019-09-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5 000,00 ZŁ2019-09-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5 000,00 ZŁ2019-09-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-09-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-09-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2019-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIRMA BUDOWLANO-DROGOWA „PRASBET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3835900222019-09-02 do dziś
4. Numer KRS0000790082 2019-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2019-09-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy123 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2019-09-02 do dziś
238 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2019-09-02 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-09-02 do dziś
442 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2019-09-02 do dziś
542 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2019-09-02 do dziś
642 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2019-09-02 do dziś
742 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2019-09-02 do dziś
842 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-09-02 do dziś
943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
2data złożenia 12.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-12 do dziś
3data złożenia 27.04.2022 okres OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-04-27 do dziś
4data złożenia 31.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów