EXOFRAME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-04 godz. 10:04:40
Numer KRS: 0000801125
Numer REGON: 384208935
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-08-27
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2021-02-15
Sygnatura akt[RDF/277220/21/491]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-08-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXOFRAME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-08-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-08-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-08-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KRÓLEWICZA JAKUBA nr domu 13A kod pocztowy 02-956 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-08-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.08.2019 R.2019-08-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-08-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-08-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINSTYTUT BADAŃ STOSOWANYCH POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1464021592019-08-27 do dziś
4. Numer KRS0000440779 2019-08-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ2019-08-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-08-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONARZEWSKI2019-08-27 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN LECH2019-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000,00 ZŁ2019-08-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-08-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMAGAŁA2019-08-27 do dziś
2. ImionaROBERT MAREK2019-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000,00 ZŁ2019-08-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-08-27 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIROSŁAW2019-08-27 do dziś
2. ImionaTOMASZ SŁAWOMIR2019-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ2019-08-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-08-27 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEDA2019-08-27 do dziś
2. ImionaJAKUB2019-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ2019-08-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-08-27 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWADZKI2019-08-27 do dziś
2. ImionaADAM MICHAŁ2019-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ2019-08-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-08-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-08-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWADZKI2019-08-27 do dziś
2. ImionaADAM MICHAŁ2019-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-08-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONARZEWSKI2019-08-27 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN LECH2019-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-08-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2019-08-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2019-08-27 do dziś
274 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2019-08-27 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.02.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.08.2019 DO 31.12.20192020-08-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 26.08.2019 DO 31.12.20192020-08-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów