EMPRESSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000801065
Numer REGON: 384231087
Numer NIP: 7792508739
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-08-29
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2021-08-05
Sygnatura akt[RDF/322010/21/365]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-08-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPRESSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-08-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?TAK2019-09-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2019-08-29 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. SKALNA nr domu 20 kod pocztowy 60-113 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2019-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.08.2019 R., NOTARIUSZ PAULINA JABŁOŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA PAULINA JABŁOŃSKA, NATALIA NIECEWICZ SPÓŁKA CYWILNA, UL. FREDRY 1/14, 61-701 POZNAŃ, REPERTORIUM A NR 7295/2019.2019-08-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-08-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-08-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŚNIERCZAK2019-08-29 do dziś
2. ImionaTOMASZ DOMINIK2019-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2019-08-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-08-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBERA2019-08-29 do dziś
2. ImionaTOMASZ2019-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2019-08-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-08-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-08-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI.2019-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŚNIERCZAK2019-08-29 do dziś
2. ImionaTOMASZ DOMINIK2019-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-08-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBERA2019-08-29 do dziś
2. ImionaTOMASZ2019-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-08-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-08-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2019-08-29 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2019-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.08.2021 okres OD 01.08.2019 DO 31.12.20202021-08-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.08.2019 DO 31.12.20202021-08-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.08.2019 DO 31.12.20202021-08-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów