A.M. NARKIEWICZ FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000801017
Numer REGON: 384196445
Numer NIP: 9562353493
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-08-26
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2023-06-19
Sygnatura akt[RDF/501093/23/796]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-08-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.M. NARKIEWICZ FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-08-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-08-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ2019-08-26 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica UL. SZOSA CHEŁMIŃSKA nr domu 169 A nr lokalu 9 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2019-08-26 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejANDRZEJ@BIURONARKIEWICZ.PL2019-08-26 do dziś
4. Adres strony internetowejBIURONARKIEWICZ.PL2019-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.08.2019 R.2019-08-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-08-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-08-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNARKIEWICZ2019-08-26 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2019-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 550,00 ZŁ2019-08-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-08-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNARKIEWICZ2019-08-26 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2019-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 450,00 ZŁ2019-08-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-08-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-08-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNARKIEWICZ2019-08-26 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2019-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-08-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNARKIEWICZ2019-08-26 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2019-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-08-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2019-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.09.2021 okres OD 26.08.2019 DO 31.12.20202021-09-13 do dziś
2data złożenia 10.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
3data złożenia 19.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.08.2019 DO 31.12.20202021-09-13 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów