DOBIES GRENDA MUST RESTRUKTURYZACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000800890
Numer REGON: 384207700
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-08-27
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2021-04-09
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/2937/21/826]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-08-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBIES GRENDA MUST RESTRUKTURYZACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-08-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-08-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ2019-08-27 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica UL. TURYSTYCZNA nr domu 71 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2021-04-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.07.2019 R.; REP. A NR 1304/2019; NOTARIUSZ EWA WESOŁOWSKA; KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU; UMOWA SPÓŁKI.2019-08-27 do dziś
226.02.2021 R. REPERTORIUM A NR 555/2021, NOTARIUSZ EWA WESOŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL. RYNEK NOWOMIEJSKI 25/1, ZMIANA: §1 UST.3, §14, §15 UST.2, USUNIĘCIE: §15 UST.3, W §15 UST.4 OZNACZONO JAKO UST.3, DODANIE: §16 (1), §17(1).2021-04-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-08-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-08-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBIES2019-08-27 do dziś
2. ImionaKAMIL DOMINIK2019-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ2019-08-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-08-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2019-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-08-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBIES2019-08-27 do dziś
2. ImionaKAMIL DOMINIK2019-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-08-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRENDA2019-08-27 do dziś
2. ImionaBARTOSZ ANDRZEJ2019-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-08-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2021-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSOBOLEWSKI2021-04-07 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2021-04-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-07 do dziś
21. NazwiskoURZĘDOWSKI2021-04-07 do dziś
2. ImionaSZYMON2021-04-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-07 do dziś
31. NazwiskoMINKIEWICZ2021-04-07 do dziś
2. ImionaMARCIN2021-04-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-07 do dziś
41. NazwiskoDOBIES2021-04-07 do dziś
2. ImionaKAROLINA2021-04-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-07 do dziś
51. NazwiskoDOBIES2021-04-07 do dziś
2. ImionaMARZENA ELŻBIETA2021-04-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-08-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2019-08-27 do dziś
269 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2019-08-27 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-08-27 do dziś
482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-08-27 do dziś
596 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów