GRZEBYSZAK SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000800531
Numer REGON: 384173846
Numer NIP: 6172216918
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-08-22
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2021-09-14
Sygnatura akt[RDF/329394/21/323]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-08-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRZEBYSZAK SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-08-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-08-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat JAROCIŃSKI gmina ŻERKÓW miejscowość DOBIESZCZYZNA2019-08-22 do dziś
2. Adresmiejscowość DOBIESZCZYZNA nr domu 7 kod pocztowy 63-210 poczta ŻERKÓW kraj POLSKA 2019-08-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126.07.2019R.2019-08-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-08-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEBYSZAK2019-08-22 do dziś
2. ImionaDAWID2019-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-08-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-08-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-08-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50.000,00 ZŁ2019-08-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego45.000,00 ZŁ2019-08-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego45.000,00 ZŁ2019-08-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-08-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEBYSZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-08-22 do dziś
4. Numer KRS0000796040 2019-08-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-08-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2019-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEBYSZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-08-22 do dziś
4. Numer KRS0000796040 2019-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2019-08-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy138 11 ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2019-08-22 do dziś
238 21 OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2019-08-22 do dziś
341 20 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-08-22 do dziś
442 11 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2019-08-22 do dziś
543 11 ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2019-08-22 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2019-08-22 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-08-22 do dziś
845 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-08-22 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.06.2020 okres OD 22.08.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
2data złożenia 14.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.08.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.08.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów