INSTYTUT TERAPII I USŁUG SPOŁECZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000800289
Numer REGON: 384163606
Numer NIP: 9372723490
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-08-21
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-11-18
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/8702/22/85]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-08-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT TERAPII I USŁUG SPOŁECZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-08-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-08-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2019-08-21 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. KPT. ALEKSANDRA KUNICKIEGO nr domu 6 nr lokalu 4 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2022-11-18 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSEKRETARIAT@ITIUSBB.PL2022-11-18 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ITIUSBB.PL2022-11-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.08.20192019-08-21 do dziś
220.01.2021 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 176/2021, NOTARIUSZ ANNA BEDNARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. 3 MAJA 27/2 - UCHYLONO W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWY TEKST UMOWY2021-02-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-08-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-08-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2019-08-21 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2019-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2022-01-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPINKAWA2022-01-12 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2022-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ2022-01-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-08-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPINKAWA2022-01-12 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2022-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-01-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2019-08-21 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2019-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-01-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy188 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-08-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy187 90 POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2019-08-21 do dziś
287 30 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2019-08-21 do dziś
387 20 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI2019-08-21 do dziś
487 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2019-08-21 do dziś
586 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-08-21 do dziś
686 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2019-08-21 do dziś
786 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2019-08-21 do dziś
885 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2019-08-21 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.10.2020 okres OD 21.08.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
2data złożenia 31.05.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-01 do dziś
3data złożenia 09.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.08.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów