BUDMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-09-28 godz. 11:13:27
Numer KRS: 0000800063
Numer REGON: 384170760
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-08-22
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2021-07-07
Sygnatura akt[RDF/312111/21/890]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-08-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-08-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-08-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2019-08-22 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica ALEJA 29 LISTOPADA nr domu 94 kod pocztowy 31-406 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-08-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBUDMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W STAREJ KAMIENICY2020-01-02 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat JELENIOGÓRSKI gmina STARA KAMIENICA miejscowość STARA KAMIENICA2020-01-02 do dziś
3. Adresmiejscowość STARA KAMIENICA nr domu 69B kod pocztowy 58-512 poczta STARA KAMIENICA kraj POLSKA 2020-01-02 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki113.08.2019R., REP. A, NR 4114/2019, ZASTĘPCA NOTARIALNY PAWEŁ CICHOŃ, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANDRZEJA CIBY, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE2019-08-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-08-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3836761892019-08-22 do dziś
4. Numer KRS0000791422 2019-08-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARKUS2019-08-22 do dziś
2. ImionaJANUSZ2019-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-08-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-08-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-08-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-08-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-08-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2019-08-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2019-08-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2019-08-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-08-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYRAN2019-08-22 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ANNA2019-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-08-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-08-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-08-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-08-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-08-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2019-08-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2019-08-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2019-08-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-08-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-08-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI SAMODZIELNIE2019-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3836761892019-08-22 do dziś
4. Numer KRS0000791422 2019-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-08-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-08-22 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-08-22 do dziś
345 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2019-08-22 do dziś
445 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-08-22 do dziś
546 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2019-08-22 do dziś
647 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-08-22 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2019-08-22 do dziś
887 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2019-08-22 do dziś
987 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2019-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.10.2020 okres OD 22.08.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
2data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.08.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-01-012021-01-13 do dziś