HGH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-18 godz. 16:20:47
Numer KRS: 0000799724
Numer REGON: 384153246
Numer NIP: 6412547751
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-08-20
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-03-04
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/3522/22/170]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-08-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHGH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-08-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-08-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RUDA ŚLĄSKA gmina RUDA ŚLĄSKA miejscowość RUDA ŚLĄSKA2019-08-20 do dziś
2. Adresmiejscowość RUDA ŚLĄSKA ulica UL. 1 MAJA nr domu 63 kod pocztowy 41-706 poczta RUDA ŚLĄSKA kraj POLSKA 2019-08-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.07.20192019-08-20 do dziś
227.01.2021 R. ZMIENIONO: §5, §62021-02-24 do dziś
312.07.2021 R. - ZMIENIONO: §1, §5, §6, §15 UMOWY SPÓŁKI2021-07-21 do dziś
414.10.2021 R. - ZMIENIONO: §5, §6 UMOWY SPÓŁKI2021-12-22 do dziś
501.03.2022 R. - ZMIENIONO: §5, §62022-03-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-08-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-08-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOFMAN2019-08-20 do dziś
2. ImionaTOMASZ PAWEŁ2019-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały42.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.140.000,00 ZŁ2022-03-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-08-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOFMAN2021-07-21 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2019-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały21.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.070.000,00 ZŁ2022-03-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-08-20 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOFMAN2019-08-20 do dziś
2. ImionaŁUKASZ ADAM2019-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały42.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.140.000,00 ZŁ2022-03-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-08-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5350000,00 ZŁ2022-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-08-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-08-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOFMAN2019-08-20 do dziś
2. ImionaTOMASZ PAWEŁ2019-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-08-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOFMAN2021-07-21 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2019-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-08-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOFMAN2019-08-20 do dziś
2. ImionaŁUKASZ ADAM2019-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-08-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-08-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-08-20 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-08-20 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2019-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.09.2020 okres OD 26.07.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
2data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.07.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów