TALEMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000799543
Numer REGON: 384195150
Numer NIP: 7010942291
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-08-26
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2023-11-29
Sygnatura akt[RDF/572204/23/50]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-08-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTALEMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-08-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-08-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-08-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 31 kod pocztowy 00-511 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.08.2019 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE, REP.A NR 3750/2019.2019-08-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-08-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-08-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaXU2019-08-26 do dziś
2. ImionaAILAN2019-08-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 190.000,00 ZŁ2019-08-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-08-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2019-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-08-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2019-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSHAN2019-08-26 do dziś
2. ImionaSHENGCHU2019-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-08-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-08-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 EDUKACJA2019-08-26 do dziś
214 PRODUKCJA ODZIEŻY2019-08-26 do dziś
315 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2019-08-26 do dziś
422 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2019-08-26 do dziś
532 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2019-08-26 do dziś
645 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2019-08-26 do dziś
746 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-08-26 do dziś
847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-08-26 do dziś
949 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2019-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.09.2021 okres OD 26.08.2019 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
2data złożenia 29.11.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-11-29 do dziś
3data złożenia 29.11.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.08.2019 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-11-29 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 26.08.2019 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-11-29 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów