ASPRO PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-25 godz. 15:57:14
Numer KRS: 0000799520
Numer REGON: 384134131
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-08-14
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-08-14
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/28605/19/221]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-08-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASPRO PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-08-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-08-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2019-08-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO nr domu 7A kod pocztowy 53-535 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-08-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.08.2019 R.2019-08-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-08-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-08-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLYCHKO2019-08-14 do dziś
2. ImionaANTON2019-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 108.000 (STO OSIEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH2019-08-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-08-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOLOTOV2019-08-14 do dziś
2. ImionaKOSTIANTYN2019-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 94.500 (DZIEWIĘĆDZIESIAT CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2019-08-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-08-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZUBENKO2019-08-14 do dziś
2. ImionaDMYTRO2019-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WATRTOŚCI 27.000 (DWADZIEŚCIA SIEDEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH2019-08-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-08-14 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRIZNYK2019-08-14 do dziś
2. ImionaDMYTRO2019-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WATRTOŚCI 27.000 (DWADZIEŚCIA SIEDEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH2019-08-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-08-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego270000,00 ZŁ2019-08-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-08-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-08-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOLOTOV2019-08-14 do dziś
2. ImionaKOSTIANTYN2019-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-08-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLYCHKO2019-08-14 do dziś
2. ImionaANTON2019-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-08-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOLOTOVA2019-08-14 do dziś
2. ImionaOLENA2019-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-08-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-14 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaZUBENKO2019-08-14 do dziś
2. ImionaDMYTRO2019-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-08-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-14 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaRIZNYK2019-08-14 do dziś
2. ImionaDMYTRO2019-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-08-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy190 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2019-08-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2019-08-14 do dziś
273 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2019-08-14 do dziś
390 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2019-08-14 do dziś
493 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2019-08-14 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-08-14 do dziś
649 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2019-08-14 do dziś
752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2019-08-14 do dziś
853 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2019-08-14 do dziś
962 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2019-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów