DOKTOR MŁOTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000799429
Numer REGON: 384386594
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-09-17
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2021-04-01
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/3996/21/422]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-09-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOKTOR MŁOTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-09-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-09-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RACIBORSKI gmina KRZYŻANOWICE miejscowość KRZYŻANOWICE2019-09-17 do dziś
2. Adresmiejscowość KRZYŻANOWICE ulica UL. KOLEJOWA nr domu 45 kod pocztowy 47-450 poczta KRZYŻANOWICE kraj POLSKA 2019-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.06.2019 R. - NOTARIUSZ DAWID PUKOWIEC, KANCELARIA NOTARIALNA W RYDUŁTOWACH, REP.A NR 2998/20192019-09-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-09-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-09-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVAŠATA2019-09-17 do dziś
2. ImionaPETR2019-09-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały390 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 19.500,00;-ZŁ2019-09-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOVÁK2019-09-17 do dziś
2. ImionaROMAN2019-09-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 17.500,00;-ZŁ2019-09-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNASTOUPIL2019-09-17 do dziś
2. ImionaPETR2019-09-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały260 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 13.000,00;-ZŁ2019-09-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2019-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-09-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ CZŁONKÓW ZARZĄDU.2019-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaVENHODA2021-04-01 do dziś
2. ImionaPETR2021-04-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-04-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2019-09-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2019-09-17 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2019-09-17 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-09-17 do dziś
447 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-09-17 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-09-17 do dziś
658 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2019-09-17 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.03.2021 okres OD 04.06.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.06.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 04.06.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów